תקנון

כללי

 1. ברוח המועדון והאסטרטגיה שלו, כל חבר במועדון ספורט רמת אביב ישלם דמי חבר שנתיים שייקבעו ע"י ועד המועדון מעת לעת.
 2. במקרה של הפסקת פעילות יוחזר החזר חלקי של דמי החבר, החל מהחודש הקלנדרי שלאחר הודעת הפרישה. לא יוחזרו תשלומים עבור רישום, שחרור/השאלת שחקן, תלבושות ובדיקות רפואיות. כמו כן, לא יוחזרו דמי הסליקה.
 3. ככלל, דמי החבר בקבוצות התחרותיות הם שנתיים ולא יוחזרו במידה של הפסקת פעילות במהלך העונה למעט במקרים הבאים:
   • שחקנים שיבקשו להפסיק את הפעילות עד לחודש פברואר יהיו זכאים להחזר החלק היחסי של דמי החבר בניכוי דמי הביטוח, עלות השאלה/שחרור שחקן, תלבושת ובדיקות הרפואיות.
   • נשים שיצאו או חזרו מחופשת לידה תשלמנה את החלק היחסי לפי החודשים בהם לא היו בחופשת לידה.
   • שחקנים שמושבתים מפעילות עקב פציעה לתקופה של חודש או יותר זכאים להחזר החלק היחסי של החודשים בהם היו מושבתים עקב הפציעה בניכוי דמי הרישום והבדיקות הרפואיות (אם שולמו).
 1. ללא תלות בהנחה הניתנת על ידי ועדת התמיכות, ההנחה לא תינתן על עלות רישום שחקן, תלבושות ובדיקות רפואיות.
 2. דמי החבר לפעילים בקבוצת הפנאי בלבד יהיו 2000 ש"ח בתשלום שנתי.

חברים בקבוצת הפנאי רשאים לקבלת החזר כספי אם הפסיקו את פעילותם לתקופה של חודש לפחות ויקבלו החזר כספי בגובה מספר החודשים שבהם לא פעלו כפול הסכום החודשי. לא ינתן החזר חלקי על חודש. ההחזר יתנן עבור החודש העוקב את תאריך הודעת הפסקת הפעילות.

 1. אנשים המעוניינים להיות חברים במועדון מבלי להשתתף בפעילויות הספורט ישלמו דמי חבר שנתיים בגובה 10% מדמי החבר המקסימליים באותה שנה. החברות תקנה זכות להשתתפות באירועים חברתיים וכן זכות הצבעה החל משנת החברות השנייה ברציפות, בכפוף לתקנון העמותה.

תשלומים

את תשלום דמי החבר ניתן לפרוס עד ל 10 תשלומים ומלבד כשהתשלום האחרון יהיה עד ל- 10 ביולי בעונת הפעילות.

שחקן שהחל להתאמן עד 15 לחודש (כולל), ישלם עבור חודש מלא.

שחקן שהחל להתאמן בין 16-23 לחודש (כולל), ישלם 50% מתשלום דמי החבר עבור חודש זה.

שחקן שהחל להתאמן בין 24-31 לחודש (כולל), ישלם 30% מתשלום דמי החבר עבור חודש זה.

 1. האוכלוסיות הבאות ייהנו מהקלה בדמי חבר:
  • בני משפחה מדרגה ראשונה של שחקנים פעילים בקבוצות התחרותיות במועדון ייהנו מהנחה של 20% בגובה דמי החבר (הגבוהים מהשניים) וייחשבו חברים.
  • שכירים זכאים להשתתף בפעילות ללא תשלום, אך לא נחשבים לחברים במועדון.
  • חברים שזכו להקלה בדמי החבר מועדת התמיכות, בכפוף להחלטות הועדה בעניינם.

ועדת תמיכות

 1. ברוח מטרות המועדון והאסטרטגיה שלו, המועדון מעוניין לסייע באופן זמני לחברים המבקשים תמיכה במימון דמי החבר.
 2. הסעיף התקציבי לתרומות יהיה מקסימום 2%. סעיף זה יקטן עד לאפס ככל שתתקבלנה תרומות ייעודיות ו/או אם לא תתקבלנה בקשות לתמיכה באותה שנה ו/או אם התקציב לא יאפשר הקצאת כספים שלא יועדו לכך לסיוע לחברים.
 3. סך ההנחות לחברים בשנת פעילות עשוי לעלות מעל 2% מתקציב המועדון המתוכנן לשנת הפעילות אם תתקבלנה תרומות המאפשרות את הגדלת הסיוע לחברים
 4. בקשות להנחה תתקבלנה במועדים הבאים:
  • בשבועיים שלאחר מועד פרסום דמי החבר השנתיים.
  • מצטרפים חדשים למועדון במהלך השנה יוכלו להגיש בקשת תמיכה בשבועיים הראשונים לפעילותם
  • חברים שמצבם השתנה מהותית מהלך השנה יוכלו להגיש בקשת תמיכה במהלך השנה
  • פעילים שעתידים להשתתף במחנה אימון שאינו מסובסד ע"י המועדון זכאים להגיש בקשה להקלה עד שבועיים לפני מועד המחנה.
 1. הדיון וההחלטה בנוגע לבקשות תמיכה יתבצעו ע"י ועדת תמיכות שתתכנס לפי הצורך.
 2. הרכב הועדה יקבע ע"י המנכ"ל אד הוק ויכלול לא פחות משניים מבין נושאי התפקידים הבאים: מנכ"ל, יו"ר, חבר ועד או בעל תפקיד ניהולי במועדון שאינו מאמן.
 3. בהתכנסה תידון הועדה בבקשות לתמיכה עבורן קיימים כל הנתונים הנדרשים: טופס בקשה לסיוע בדמי חבר מלא וחוות דעת כתובה מהמאמן.
 4. המנכ"ל או הממונה מטעמו ימסרו את החלטות הועדה לכל אחד מהפונים לתמיכה לא יאוחר משבוע ממועד אישור פרוטוקול הישיבה.

**לקבלת הטופס ניתן לפנות לצחי טל: 054-2000307.

חנות

 1. המוצרים הנמכרים בחנות ימסרו באופן אישי לאחר התשלום ובתיאום מראש (אין אפשרות משלוח/ דואר).
 2. יש אפשרות להחזיר את הציוד בתמורה להחזר כספי אך ורק במידה ולא נעשה בו שימוש ולא נפתחה האריזה המקורית.
 3. התשלום למוצרי החנות בלבד ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, שיקים או מזומן.
דילוג לתוכן